Vår miljøpolicy

Vår miljøpolicy som en del av Bergman & Beving-koncernen uttrykker en vilje til å ta vår del av ansvaret for å vise hensyn til miljøet og medvirke til en varig bærekraftig utvikling. Miljøarbeidet skal utøves innenfor rammen for konsernets forretningsidé og være godt integrert i det operative arbeidet. Gjennom høy kompetanse hos medarbeiderne og ved å stadig utvikle konsernets kunnskap om miljøeffekter kan man etterstrebe et helhetlig syn på miljøspørsmålene.

SERTIFISERING

Luna er sertifisert innen Kvalitet, Miljø og Arbeidsmiljø iht. kravene i ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001. Dette innebærer at vi har dokumenterte rutiner for hvordan vi skal arbeide for å oppnå fornøyde kunder, mindre miljøpåvirkning og et sikkert arbeidsmiljø. Sertifiseringsforetaket DNV GL gransker arbeidet vårt på dette området.

KONTAKT MILJØARBEID

Hvis du har spørsmål angående Lunas kvalitets- og miljøarbeid, kan du kontakte Morten Sander Veiteberg, Luna Norge AS, tlf. +47 936 39 342.

SERTIFIKAT

I EU er det miljøbestemmelser om produsentansvar for forpakninger samt elektriske produkter og batterier m.m. Vi påtar oss produsentansvaret for emballasje samt elektriske produkter og batterier gjennom medlemskap i hhv. FTI og Elkretsen.

REACH er EUs omfattende forordning om kjemiske produkter, men gjelder også for farlige stoffer i ikke-kjemiske produkter. Luna følger utviklingen for stoffer på Kandidatlisten, dvs. stoffer som kan bli godkjenningspliktige, begrenset eller forbudt. En annen EU-bestemmelse er RoHS-direktivet som forbyr visse metaller og kjemiske forbindelser i elektriske produkter. Luna har sørget for at RoHS etterleves.

Ved salg av kjemiske produkter som inneholder fareklassifiserte stoffer skal det foreligge et Sikkerhetsdatablad. Våre sikkerhetsdatablader (SDB) for kjemiske produkter er tilgjengelige for forhandlerne våre på Toolstore.

TIL TOOLSTORE

I rollen vår som mellomledd i kjeden mellom produsent og kunde stiller vi krav til leverandører og produsenter i overensstemmelse med vår miljøpolicy og sertifisering. Er du leverandør og har spørsmål om hvordan vi jobber. Kontakt oss for mer informasjon.

KONTAKT OSS